Udslusningspolitik

Ringsted Produktionshøjskole

Udslusningsforløbet tilrettelægges helt individuelt ud fra den uddannelsesplan, der er indgået med eleven og Ungdommens uddannelsesvejledning. Hvis den unge er over 18 år KAN der laves uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen bliver indarbejdet i forløbsplanen på produktionshøjskolen

I princippet har vi fokus på udslusningen allerede ved indskrivningen, da det jo er det kommende forløb på produktionshøjskolen og den første uddannelsesplan/forløbsplan der sætter dagsordenen for samarbejdet mellem elev, værkstedslærer og vejleder.

 

Igen i 2016 vil vi kvartalsvis afrapportere om vores udslusningsprocenter til bestyrelsen i forbindelse med aflæggelsen af kvartalsregnskabet.

Vi har fokus på den fremtidige udslusning både i hverdagen og i Nordplan-

beskrivelserne og dette fokus afspejles ligeledes i den unges arbejdspunkter, som kontinuerligt evalueres i samarbejde med den unge.

Vejledningen varetaget i det daglige af linielærer via instruks, og i særlige tilfælde kan den over gå helt eller delvist til skolens koordinerende vejleder

Gennem de hyppige vejledningssamtaler der finder sted hver 6-8 uge, vil den unge blive tilbudt afklaringspraktikker i relevante virksomheder og kombinationsforløb inden for relevante ungdomsuddannelser. Dette med henblik på at ruste den unge til det fag-faglige og det teoretisk/boglige i en ungdomsuddannelse.

Den koordinerende vejleder vil være primusmotor til at hjælpe den unge med at søge optag, tage med til evt. vejledningssamtale på en kommende uddannelse, søge uddannelseskort og lign.

Det er kontaktpersonen/linielærer, der har ansvar for at udmelde/udsluse eleven og have den sidste samtale. Vejlederen eller forstander kan også lave den sidste samtale

Når de unge forlader produktionshøjskolen , kan der opstå en situation hvor de kan være særlig sårbare.

Vi har mulighed for at den unge kan blive tilbudt en Mentor – fra Ringsted frivillige mentorkorps. Rphs har et tæt samarbejde med Mentorkorpset, og varetager desuden dele af de frivillige mentorers uddannelse.

Den koordinerende vejleder kan have en særlig opgave i at orientere det lokale UU-team (Ungdommens Uddannelses-vejledning) og i enkelte tilfælde de sociale myndigheder om særlige problemstillinger, hvis eleven er under 18 år. Med ordningen forventer vi at kunne forebygge, at elever dropper ud herfra uden andre alternativer end ledighed. Vi har udviklet systematikken og krydstjekket administrationens datagrundlag og søgt at foranstalte en form for 6 måneders efterværn i tæt samarbejde med Ungeenheden i Ringsted kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

I henhold til bestyrelsens 2020 vision har vi i dag en række ungdomsuddannelser EGU, KUU og STU, som passer til elevprofilen. Dette har betydning for elevens succes med uddannelse!

Vores forberedende forløb kan i dag afløses og erstattes af et egentlig uddannelsestilbud, når elevens timing er til det og UU´ s målgruppe vurdering tillader dette. Hermed er en række håndholdte uddannelser blevet til på et niveau, der passer til elevens virkelighed og mulighed for at vinde fodfæste indenfor ungdomsuddannelserne.