Elevfraværsprocedure

Procedure i forbindelse med elevfravær på Ringsted Produktionshøjskole.
Under indskrivning gøres eleven opmærksom på skolens procedure og elevens ansvar for fremmødet  på Produktionshøjskolen

Tidlig indsats:
Det er skolens opgave at påse, at eleverne deltager i værkstedsundervisningen.
Fravær, der er uden grund og ikke meddelt skal påtales og værksteds læreren skal reagere
hurtigt med forventningssamtaler sidst på arbejdsdagen.

Dag til dag indsats – når eleven udebliver uden at meddele sit fravær
Læreren kontakter/ forsøger at kontakte eleven pr. telefon / mail / facebook – samt forældre hvis eleven er under 18 og hjemmeboende. Læreren kører jævnligt ud og henter eleven, hvis de ikke er mødt og der er lærerressourcer til opgaven.

Elevfravær der er stået på gennem længere tid:
Hyppigt kortvarigt fravær på grund af sygdom eller lignende af en samlet varighed af 10 skoledage indenfor en 3 måneders periode bevirker at vi aktivt afdækker, og altid i et samarbejde med eleven og evt.  forældrene årsagerne til fraværet og udarbejder en fælles handleplan og kontrakt for elevens deltagelse i værkstedsundervisningen. Aftaler fremgår af elevens elektroniske logbog. Det er vores ansvar at sikre, at de handlemuligheder, som vi råder over, iværksættes så tidligt som muligt.

Tidlig indsats betyder:

  • Værksteds læreren kontakter den unge eller familien telefonisk, hvis den unge er under 18 år.

Ved kortere fravær, afklares årsager og familiens muligheder for at fremme elevens deltagelse.

  • Værkstedslæreren evt. støttet af vejlederen følger op på aftaler og elevens deltagelse. Giver aftalen ikke umiddelbar målbar effekt, sørger værkstedslæreren for, at eleven kommer på et koordineringsmøde med deltagelse af forældrene og Ungeenheden.

 

  • Ved bekymring eller manglende forældreindsats herunder forældrenes evt. udeblivelse til koordineringsmødet fremsender værksteds læreren gennem skolens ledelse en skriftlig underretning til Ungeenheden

 Særlig opfølgning på skoleniveau! Hvis fraværet alligevel fortsætter:
Arbejdsmiljøudvalget undersøger om vi har trivsels problemer og sørger skolen for, at evt. problemer kortlægges, og at der i samarbejde med forældre og deltagerådet på skolen udarbejdes løsningsforslag